Izrada dokumentacije za ISO 9001, 14001 i 45001

  • Sprovođenje interne provere pred kontrolu sertifikacionog tela
  • Obuka lica za ISO standarde
  • Saradnja sa sertifikacionim telom i prisustvovanje nadzoru sertifikacionog tela