Plan upravljanja otpadom

Obaveza izrade Plana upravljanja otpadom utvrđena je Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS“broj 36/09 i 88/2010) za sva preduzeća koja na godišnjem nivou generišu preko 200 kg opasnog otpada ili 100 tona neopasnog otpada. Pored navedenog, a u skladu sa odredbama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni glasnik RS” broj 135/04), izrada navedenog dokumenta je obavezna i za sva preduzeća koja spadaju u ona koja moraju ishodovati integrisanu dozvolu.

Upravljanje otpadom predstavlja sprovođenje niza propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada. Sa aspekta zaštite životne sredine upravljanje otpadom predstavlja ključno pitanje u očuvanju neobnovljivih prirodnih resursa, smanjenju zagađenja tla i podzemnih voda, sprečavanju emitovanja opasnih gasova i neprijatnih mirisa u atmosferu.

U skladu sa zakonom, izradili bismo Plan upravljanja otpadom kroz:

  • Analizu nacionalnog zakonodavstva i obaveze Vašeg privrednog društva proistekle iz njega;
  • Pregled i opis procesa gde otpad nastaje i analizu tokova otpada;
  • Način sakupljanja otpada i vođenje evidencije o otpadu;
  • Mere koje treba preduzeti u cilju smanjenja proizvodnje otpada, posebno opasnog otpada;
  • Mere zaštite od požara i eksplozija i mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.