Šta je bioremedijacija?

BREM GROUP d.o.o. je bioremedijaciona kompanija fokusirana na razvoj i primenu jedinstvenih bioremedijacionih metoda u cilju eliminacije opasnih toksičnih supstanci iz životne sredine, u prvom redu kontaminirane zemlje, vode i vazduha.

Termin "bioremedijacija" je kombinacija dve reči BIO od BIOLOŠKI, i REMEDIJACIJA što znači popraviti, izlečiti.

Bioremedijacija je bilo koji proces u kome se koriste mikroorganizmi (i drugi živi sistemi) ili njihovi enzimi za vraćanje narušene životne sredine u originalno stanje.

Ova zelena tehnologija (čista tehnologija, gde se ne stvara novi otpad i ima pozitivan efekat na životnu sredinu) ima potencijal potpune degradacije ili transformacije opasnih organskih zagađivača u bezopasne proizvode. Upotreba mikroorganizama u bioremedijaciji nije ograničena na detoksifikaciju organskih jedinjenja. Pojedini mikroorganizmi mogu katjone teških metala redukovati u manje toksične oblike i teže rastvorne forme.

Tehnologija koju primenjuje naša kompanija se zasniva na upotrebi mikroorganizama koji su prirodno prisutni u zagađenoj prirodnoj sredini koju treba prečistiti. Takvi mikroorganizmi se izoluju iz te sredine i dalje koriste za remedijaciju. Upotreba tako dobijenih mikroorganizama je znatno bezbednija od upotrebe univerzalnih i genetski modifikovanih mikroorganizama.

Sve druge tehnike sa izuzetkom insineracije (spaljivanja) generišu otpad za koji je neophodno platiti odlaganje i čuvanje, a bioremedijacijom se dobija reciklirano zemljište. Bioremedijacija je višestruko jeftinija od insineracije.

Bioremedijacija je i do 50% jeftinija od ostalih tehnologija, a jedina je tehnologija koja ne stvara novi otpad.