Indeksni brojevi

Plavom bojom i naglašenim tekstom je označen otpad za koji BREM GROUP d.o.o. ima dozvolu za tretman u mobilnom postrojenju.

Indeksni brojevi su dati prema "Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada" ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)

01 Otpadi koji nastaju u istraživanjima, iskopavanjima iz rudnika ili kamenoloma, i fizičkom i hemijskom tretmanu minerala
01 01 - otpadi od iskopavanja minerala
01 01 01 otpadi od iskopavanja minerala za crnu metalurgiju
01 01 02 otpadi od iskopavanja minerala za obojenu metalurgiju
01 03 - otpadi od fizičke i hemijske obrade minerala za crnu metalurgiju
01 03 04* jalovine iz prerade sulfidne rude koje stvaraju kiselinu
01 03 05* druge jalovine koje sadrže opasne supstance
01 03 07* ostali otpadi iz fizičkog i hemijskog tretmana minerala za crnu metalurgiju koji sadrže opasne supstance
01 03 08 prašnjavi i praškasti otpadi drugačiji od onih navedenih u 01 03 07
01 03 09 crveni mulj iz proizvodnje aluminijuma drugačiji od onog navedenog u 01 03 07
01 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
01 04 - otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju
01 04 12 ostaci i drugi otpadi od pranja i čišćenja minerala drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13 otpadi od sečenja i obrade kamena drugačiji od onih navedenih u 01 04 07
01 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
01 05 - muljevi nastali bušenjem i drugi otpadi od bušenja
01 05 04 muljevi i otpadi od bušenja za izvorišta pitke vode
01 05 05* muljevi i otpadi od bušenja koji sadrže naftu
01 05 06* muljevi od bušenja i drugi otpadi od bušenja koji sadrže opasne supstance
01 05 07 muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže barit drugačiji od onih navedenih u 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08 muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže hloride drugačiji od onih navedenih u 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
02 Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane
02 01 - otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova
02 01 01 muljevi od pranja i čišćenja
02 01 03 otpad od biljnog tkiva
02 01 07 otpadi iz šumarstva
02 01 08* agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance
02 01 09 agrohemijski otpad drugačiji od onog navedenog u 02 01 08
02 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
02 03 - otpadi od pripreme i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kafe, čaja i duvana; proizvodnje konzervisane hrane; prerade duvana; proizvodnje kvasca i ekstrakta kvasca; pripreme i fermentacije melase
02 03 01 muljevi od pranja, čišćenja, ljuštenja, centrifugiranja i separacije
02 03 02 otpadi od konzervansa
02 03 03 otpadi od ekstrakcije rastvaračima
02 03 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
02 03 05 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
02 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
02 04 - otpadi od prerade šećera
02 04 01 zemlja od čišćenja i pranja šećerne repe
02 04 02 kalcijum karbonat van specifikacije
02 04 03 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
02 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
02 05 - otpadi od industrije mlečnih proizvoda
02 05 01 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
02 05 02 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
02 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
02 06 - otpadi od industrije peciva i konditorske industrije
02 06 01 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
02 06 02 otpadi od konzervansa
02 06 03 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
02 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
02 07 - otpadi od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih napitaka (izuzev kafe, čaja i kakaa)
02 07 01 otpadi od pranja, čišćenja i mehaničkog tretmana sirovog materijala
02 07 02 otpadi od destilacije alkohola
02 07 03 otpadi od hemijskog tretmana
02 07 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
02 07 05 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja
02 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
03 Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i nameštaja
03 01 - otpadi od prerade drveta i proizvodnje panela i nameštaja
03 01 01 otpadna kora i pluta
03 01 04* piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance
03 01 05 piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04
03 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
03 02 - otpadi od zaštite drveta
03 02 01* nehalogenovana organska zaštitna sredstva za drvo
03 02 02* organohlorna zaštitna sredstva za drvo
03 02 03* organometalna zaštitna sredstva za drvo
03 02 04* neorganska zaštitna sredstva za drvo
03 02 05* druga zaštitna sredstva koji sadrže opasne supstance
03 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
03 03 - otpadi od proizvodnje i prerade pulpe, papira i kartona
03 03 01 otpad od kore i drvni otpad
03 03 02 zeleni tečni mulj nastao obnavljanjem kuvane (bele) tečnosti
03 03 05 muljevi od uklanjanja štamparskih boja u procesu reciklaže papira
03 03 07 mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji pulpe od otpadnog papira i kartona
03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži
03 03 09 krečni otpadni mulj
03 03 10 ostaci vlakana, muljevi od vlakana, punioca i prevlaka iz mehaničke separacije
03 03 11 muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja
03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
04 Otpadi iz kožne, krznarske i tekstilne industrije
04 01 - otpadi iz industrije kože i krzna
04 01 01 otpadi od uklanjanja drugog tkiva sa kože
04 01 02 krečni otpad
04 01 03* otpadi od odmašćivanja koji sadrže rastvarače, bez tečne faze
04 01 04 tečnost za štavljenje koja sadrži hrom
04 01 05 tečnost za štavljenje bez hroma
04 01 06 muljevi koji sadrže hrom, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja
04 01 07 muljevi bez hroma, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja
04 01 08 otpad od uštavljene kože (otpad od skidanja dlaka, sečenja, prašina od glancanja) koji sadrži hrom
04 01 09 otpadi od krojenja i završne obrade
04 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
04 02 - otpadi iz tekstilne industrije
04 02 09 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer)
04 02 10 organska materija iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)
04 02 14* otpadi iz završne obrade koji sadrže organske rastvarače
04 02 15 otpadi iz završne obrade drugačiji od onih navedenih u 04 02 14
04 02 16* boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance
04 02 17 boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance drugačiji od onih navedenih u 04 02 16
04 02 19* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
04 02 20 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 04 02 19
04 02 21 otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana
04 02 22 otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana
04 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
05 Otpadi od rafinisanja nafte, prečišćavanja prirodnog gasa i pirolitičkog tretmana uglja
05 01 - otpadi od rafinacije nafte
05 01 02* muljevi od desalinacije
05 01 03* muljevi sa dna rezervoara
05 01 04* kiselo-bazni muljevi
05 01 05* mrlje istekle nafte
05 01 06* zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme
05 01 07* kiseli katran
05 01 08* ostali katran
05 01 09* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
05 01 10 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 05 01 09
05 01 11* otpadi od prečišćavanja goriva bazama
05 01 12* ulja koja sadrže kiseline
05 01 13 muljevi od vode iz kotla
05 01 15* utrošene filterske gline
05 01 16 otpadi koji sadrže sumpor iz desulfurizacije nafte
05 01 17 bitumen
05 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
05 06 - otpadi od pirolitičkog tretmana uglja
05 06 01* kiseli katran
05 06 03* ostali katran
05 06 04 otpad iz kolona za hlađenje
05 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
05 07 - otpadi od prečišćavanja prirodnog gasa i transporta
05 07 01* otpadi koji sadrže živu
05 07 02 otpadi koji sadrže sumpor
05 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 Otpadi od neorganske hemijske prerade
06 01 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe kiselina
06 01 01* sumporna i sumporasta kiselina
06 01 02* hlorovodonična kiselina
06 01 03* fluorovodonična kiselina
06 01 04* fosforna i fosforasta kiselina
06 01 05* azotna i azotasta kiselina
06 01 06* ostale kiseline
06 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 02 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe baza
06 02 01* kalcijum hidroksid
06 02 03* amonijum hidroksid
06 02 04* natrijum hidroksid i kalijum hidroksid
06 02 05* ostale baze
06 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 03 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe soli i rastvora soli i oksida metala
06 03 11* čvrste soli i rastvori koji sadrže cijanide
06 03 13* čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metale
06 03 14 čvrste soli i rastvori drugačiji od onih navedenih u 06 03 11 i 06 03 13
06 03 15* oksidi metala koji sadrže teške metale
06 03 16 oksidi metala drugačiji od onih navedenih u 06 03 15
06 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 04 - otpadi koji sadrže metale koji nisu navedeni u 06 03
06 04 03* otpadi koji sadrže arsen
06 04 04* otpadi koji sadrže živu
06 04 05* otpadi koji sadrže ostale teške metale
06 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 05 - muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja
06 05 02* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
06 06 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže sumpor, hemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja
06 06 02* otpadi koji sadrže opasne sulfide
06 06 03 otpadi koji sadrže sulfide drugačije od onih navedenih u 06 06 02
06 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 07 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe halogena i hemijskih procesa sa halogenima
06 07 01* otpadi koji sadrže azbest od elektrolize
06 07 03* mulj barijum sulfata koji sadrži živu
06 07 04* rastvori i kiseline, na primer kiseline iz kontaktnog procesa
06 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 08 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe silicijuma i derivata silicijuma
06 08 02* otpadi od opasnih materija koje sadrže silicijum
06 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 09 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže fosfor i hemijskih procesa sa primenom fosfora
06 09 02 fosforna šljaka
06 09 03* otpadi od reakcija sa kalcijumom koji sadrže ili su kontaminirani opasnim supstancama
06 09 04 otpadi od reakcija sa kalcijumom drugačiji od onih navedenih u 06 09 03
06 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 10 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže azot, hemijskih procesa sa azotom i proizvodnje đubriva
06 10 02* otpadi koji sadrže opasne supstance
06 10 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 11 - otpadi od proizvodnje neorganskih pigmenata i neprozirnih materija
06 11 01 otpadi od reakcija sa kalcijumom iz proizvodnje titan-dioksida
06 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
06 13 - otpadi od neorganskih hemijskih procesa koji nisu drugačije specificirani
06 13 01* neorganski pesticidi, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi
06 13 02* potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02)
06 13 03 ugljena čađ
06 13 04* otpadi od obrade azbesta
06 13 05* čađ
06 13 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
07 Otpadi od organske hemijske prerade
07 01 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe osnovnih organskih hemikalija
07 01 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 01 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 01 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 01 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 01 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
07 01 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 01 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 01 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 01 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 01 11
07 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
07 02 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana
07 02 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 02 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 02 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 02 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 02 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
07 02 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 02 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 02 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 02 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 02 11
07 02 14* otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance
07 02 15 otpadi od aditiva drugačiji od onih navedenih u 07 02 14
07 02 16* otpadi od opasnih materija koji sadrže silikone
07 02 17 otpadi koji sadrže silikone drugačije od onih navedenih u 07 02 16
07 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
07 03 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih boja i pigmenata (osim 06 11)
07 03 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 03 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 03 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 03 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 03 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
07 03 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 03 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 03 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 03 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 03 11
07 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
07 04 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih pesticida (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida
07 04 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 04 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 04 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 04 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 04 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
07 04 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 04 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 04 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 04 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 04 11
07 04 13* čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance
07 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
07 05 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe farmaceutskih preparata
07 05 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 05 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 05 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 05 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 05 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
07 05 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 05 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 05 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 05 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 05 11
07 05 13* čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance
07 05 14 čvrsti otpadi drugačiji od onih navedenih u 07 05 13
07 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
07 06 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe masti, masnoća, sapuna, deterdženata, dezinfekcionih i kozmetičkih sredstava
07 06 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 06 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 06 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 06 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 06 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
07 06 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 06 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 06 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 06 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 06 11
07 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
07 07 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe finih hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu drugačije specificirani
07 07 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 07 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 07 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 07 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 07 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
07 07 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 07 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 07 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 07 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 07 11
07 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
08 Otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe premaza (boje, lakovi i staklene glazure), lepkovi, zaptivači i štamparske boje
08 01 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe i uklanjanja boja i lakova
08 01 11* otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 01 12 otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11
08 01 13* muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 01 14 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 13
08 01 15* muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci
08 01 16 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 15
08 01 17* otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 01 18 otpadi od uklanjanja boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 17
08 01 19* vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci
08 01 20 vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 19
08 01 21* otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka
08 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
08 02 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe ostalih premaza (uključujući keramičke materijale)
08 02 01 otpadni praškasti premazi
08 02 02 muljevi na bazi vode koji sadrže keramičke materijale
08 02 03 vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale
08 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
08 03 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe štamparskog mastila
08 03 07 muljevi na bazi vode koji sadrže mastilo
08 03 08 tečni otpad na bazi vode koji sadrži mastilo
08 03 12* otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance
08 03 13 otpadno mastilo drugačije od onog navedenog u 08 03 12
08 03 14* muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance
08 03 15 muljevi od mastila drugačiji od onih navedenih u 08 03 14
08 03 16* otpadni rastvori za ecovanje
08 03 17* otpadni toner za štampanje koje sadrži opasne supstance
08 03 18 otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17
08 03 19* dispergovana ulja
08 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
08 04 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe lepkova i zaptivača (uključujući i vodootporne proizvode)
08 04 09* otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 04 10 otpadni lepkovi i zaptivači drugačiji od onih navedenih u 08 04 09
08 04 11* muljevi od lepkova i zaptivača koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 04 12 muljevi od lepkova i zaptivača drugačiji od onih navedenih u 08 04 11
08 04 13* muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 04 14 muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače drugačiji od onih navedenih u 08 04 13
08 04 15* tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 04 16 tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače drugačiji od onih spomenutih u 08 04 15
08 04 17* ulje od destilacije smola
08 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
09 Otpadi iz fotografske industrije
09 01 - otpadi iz fotografske industrije
09 01 01* rastvori razvijača i aktivatora na bazi vode
09 01 02* rastvori razvijača za offsetploče na bazi vode
09 01 03* rastvori razvijača na bazi rastvarača
09 01 04* rastvori sredstava za fiksiranje
09 01 05* rastvori za izbeljivanje i rastvori sredstava za fiksiranje izbeljenosti
09 01 06* otpadi koji sadrže srebro od tretmana fotografskog otpada na mestu nastajanja
09 01 12 kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11
09 01 13* tečni otpad na bazi vode od obnavljanja srebra na mestu nastajanja drugačiji od onog navedenog u 09 01 06
09 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 Otpadi iz termičkih procesa
10 01 - otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19)
10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04)
10 01 02 leteći pepeo od uglja
10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta
10 01 04* leteći pepeo od sagorevanja nafte i prašina iz kotla
10 01 05 čvrsti otpadi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa
10 01 07 muljevi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa
10 01 09* sumporna kiselina
10 01 13* leteći pepeo od emulgovanih ugljovodonika upotrebljenih kao gorivo
10 01 14* šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance
10 01 15 šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14
10 01 16* leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance
10 01 17 leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16
10 01 18* otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance
10 01 19 otpadi iz prečišćavanja gasa drugačiji od onih navedenih u 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18
10 01 20* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
10 01 21 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 20
10 01 22* muljevi na bazi vode od čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance
10 01 23 muljevi na bazi vode od čišćenja kotla drugačiji od onih navedenih u 10 01 22
10 01 24 peskovi iz fluidizovanog sloja
10 01 25 otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj
10 01 26 otpadi iz tretmana rashladne vode
10 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 02 - otpadi iz industrije gvožđa i čelika
10 02 01 otpadi od prerade šljake
10 02 02 neprerađena šljaka
10 02 07* čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 02 08 čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 02 07
10 02 10 otpad od mlevenja
10 02 11* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 02 12 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 11
10 02 13* muljevi i filter - kolači (pogače) iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 02 14 muljevi i filter - kolači (pogače) iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih spomenutih u 10 02 13
10 02 15 drugi muljevi i filter - kolači (pogače)
10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 03 - otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma
10 03 02 ostaci anoda
10 03 04* šljake iz primarne proizvodnje
10 03 05 otpadna glinica
10 03 08* slane šljake iz sekundarne proizvodnje
10 03 09* crna zgura iz sekundarne proizvodnje
10 03 15* plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama
10 03 16 plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 03 15
10 03 17* otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa
10 03 18 otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 03 17
10 03 19* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
10 03 20 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 03 19
10 03 21* ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance
10 03 22 ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) drugačiji od onih navedenih u 10 03 21
10 03 23* čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 03 24 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 23
10 03 25* muljevi i filter - kolači (pogače) od tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 03 26 muljevi i filter - kolači (pogače) od tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 25
10 03 27* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 03 28 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 03 27
10 03 29* otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure koji sadrže opasne supstance
10 03 30 otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih u 10 03 29
10 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 04 - otpadi iz termičke metalurgije olova
10 04 01* šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 04 02* zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 04 03* kalcijum arsenat
10 04 04* prašina dimnog gasa
10 04 05* ostale čvrste čestice i prašina
10 04 06* čvrsti otpadi iz tretmana gasa
10 04 07* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
10 04 09* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 04 10 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 04 09
10 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 05 - otpadi iz termičke metalurgije cinka
10 05 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 05 03* prašina dimnog gasa
10 05 04 ostale čvrste čestice i prašina
10 05 05* čvrsti otpad iz tretmana gasa
10 05 06* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
10 05 08* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 05 09 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 05 08
10 05 10* zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama
10 05 11 zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 05 10
10 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 06 - otpad iz termičke metalurgije bakra
10 06 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 06 02 zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 06 03* prašina dimnog gasa
10 06 04 ostale čvrste čestice i prašina
10 06 06* čvrsti otpadi iz tretmana gasa
10 06 07* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
10 06 09* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 06 10 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 06 09
10 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 07 - otpadi iz termičke metalurgije srebra, zlata i platine
10 07 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 07 02 zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 07 03 čvrsti otpadi iz tretmana gasa
10 07 04 ostale čvrste čestice i prašina
10 07 05 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
10 07 07* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 07 08 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 07 07
10 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 08 - otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala
10 08 04 čvrste čestice i prašina
10 08 08* slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 08 09 ostale šljake
10 08 10* zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama
10 08 11 zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 08 10
10 08 12* otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa
10 08 13 otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 08 12
10 08 14 strugotine sa anode
10 08 15* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
10 08 16 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 08 15
10 08 17* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance
10 08 18 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 08 17
10 08 19* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 08 20 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 08 19
10 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 09 - otpadi od livenja gvozdenih odlivaka
10 09 03 šljaka iz peći
10 09 05* jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
10 09 06 jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05
10 09 07* jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
10 09 08 jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07
10 09 09* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
10 09 10 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 09 09
10 09 11* ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance
10 09 12 ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 09 11
10 09 13* otpadna veziva koja sadrže opasne supstance
10 09 14 otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 09 13
10 09 15* otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance
10 09 16 otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 09 15
10 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 10 - otpadi od livenja odlivaka obojenih metala
10 10 03 šljaka iz peći
10 10 05* jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
10 10 06 jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05
10 10 07* jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
10 10 08 jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07
10 10 09* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
10 10 10 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 10 09
10 10 11* ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance
10 10 12 ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 10 11
10 10 13* otpadna veziva koja sadrže opasne supstance
10 10 14 otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 10 13
10 10 15* otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance
10 10 16 otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 10 15
10 10 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 11 - otpadi iz proizvodnje stakla i proizvoda od stakla
10 11 03 otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla
10 11 05 čvrste čestice i prašina
10 11 09* otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana koja sadrži opasne supstance
10 11 10 otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana drugačija od one navedene u 10 11 09
10 11 11* otpadno staklo u malim komadima i staklena prašina koji sadrže teške metale (na primer od katodnih cevi)
10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11
10 11 13* mulj od poliranja i mlevenja stakla koji sadrži opasne supstance
10 11 14 mulj od poliranja i mlevenja stakla drugačiji od onog navedenog u 10 11 13
10 11 15* čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance
10 11 16 čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 15
10 11 17* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance
10 11 18 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 17
10 11 19* čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
10 11 20 čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 11 19
10 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 12 - otpadi iz proizvodnje keramičkih proizvoda, cigli, pločica i proizvoda za građevinarstvo
10 12 01 otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana
10 12 03 čvrste čestice i prašina
10 12 05 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
10 12 06 odbačeni kalupi
10 12 08 otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog tretmana)
10 12 09* čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 12 10 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 12 09
10 12 11* otpadi iz procesa glaziranja koji sadrže teške metale
10 12 12 otpadi iz procesa glaziranja drugačiji od onih navedenih u 10 12 11
10 12 13 mulj iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja
10 12 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 13 - otpadi iz proizvodnje cementa, kreča i gipsa i predmeta i proizvoda koji se od njih proizvode
10 13 01 otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana
10 13 04 otpadi od kalcinacije i hidratacije kreča
10 13 06 čvrste čestice i prašina (izuzev 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07 muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
10 13 09* otpadi iz proizvodnje azbest cementa koji sadrže azbest
10 13 10 otpadi iz proizvodnje azbest cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09
10 13 11 otpadi iz kompozitnih materijala na bazi cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09 i 10 13 10
10 13 12* čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 13 13 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 13 12
10 13 14 otpadni beton i mulj od betona
10 13 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 14 - otpad iz krematorijuma
10 14 01* otpad iz prečišćavanja gasa koji sadrži živu
11 Otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala; hidrometalurgija obojenih metala
11 01 - otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala (npr. procesi galvanizacije, oblaganje cinkom, čišćenje kiselinom, radiranje, fosfatiranje, odmašćivanje bazama i anodizacija)
11 01 05* kiseline za čišćenje
11 01 06* kiseline koje nisu drugačije specificirane
11 01 07* baze za čišćenje
11 01 08* muljevi od fosfatiranja
11 01 09* muljevi i filter - kolači (pogače) koji sadrže opasne supstance
11 01 10 muljevi i filter - kolači (pogače) drugačiji od onih navedenih u 11 01 09
11 01 11* tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance
11 01 12 tečnosti za ispiranje na bazi vode drugačije od onih navedenih u 11 01 11
11 01 13* otpadi od odmašćivanja koji sadrže opasne supstance
11 01 14 otpadi od odmašćivanja drugačiji od onih navedenih u 11 01 13
11 01 15* eluati i muljevi iz membranskih ili jonoizmenjivačkih sistema koji sadrže opasne supstance
11 01 16* zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole
11 01 98* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance
11 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
11 02 - otpadi iz hidrometalurških procesa obojenih metala
11 02 02* muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit)
11 02 03 otpadi iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenoj sredini
11 02 05* otpadi iz hidrometalurških procesa bakra koji sadrže opasne supstance
11 02 06 otpadi iz hidrometalurških procesa bakra drugačiji od onih navedenih u 11 02 05
11 02 07* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance
11 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
11 03 - muljevi i čvrsti otpadi iz procesa kaljenja
11 03 01* otpadi koji sadrže cijanide
11 03 02* ostali otpadi
11 05 - otpadi iz procesa vrele galvanizacije
11 05 01 tvrdi cink
11 05 02 pepeo od cinka
11 05 03* čvrsti otpadi iz tretmana gasa
11 05 04* potrošena tečnost
11 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
12 Otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike
12 01 - otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike
12 01 06* mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)
12 01 07* mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)
12 01 08* mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene
12 01 09* mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene
12 01 10* sintetička mašinska ulja
12 01 12* potrošeni vosak i masti
12 01 13 otpadi od zavarivanja
12 01 14* mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance
12 01 15 mašinski muljevi drugačiji od onih navedenih u 12 01 14
12 01 18* metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i oštrenja) koji sadrži ulje
12 01 19* odmah biorazgradivo mašinsko ulje
12 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
12 03 - otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom (izuzev 11)
12 03 01* tečnosti za pranje na bazi vode
12 03 02* otpadi od odmašćivanja parom
13 Otpadi od ulja i ostataka tečnih goriva (osim jestivih ulja i onih u poglavljima 05, 12 i 19)
13 01 - otpadna hidraulična ulja
13 01 04* hlorovane emulzije
13 01 05* nehlorovane emulzije
13 01 09* mineralna hlorovana hidraulična ulja
13 01 10* mineralna nehlorovana hidraulična ulja
13 01 11* sintetička hidraulična ulja
13 01 12* odmah biorazgradiva hidraulična ulja
13 01 13* ostala hidraulična ulja
13 02 - otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 04* mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 05* mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 06* sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 07* odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 08* ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 03 - otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 06* mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01
13 03 07* mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 08* sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 09* odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 10* ostala ulja za izolaciju i prenos toplote
13 04 - brodska ulja
13 04 01* ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe
13 04 02* ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu
13 04 03* ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe
13 05 - sadržaj separatora ulje/voda
13 05 01* čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/voda
13 05 02* muljevi iz separatora ulje/voda
13 05 03* muljevi od hvatača ulja
13 05 06* ulja iz separatora ulje/voda
13 05 07* zauljena voda iz separatora ulje/voda
13 05 08* mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/voda
13 07 - otpadi od tečnih goriva
13 07 01* pogonsko gorivo i dizel
13 07 02* benzin
13 07 03* ostala goriva (uključujući mešavine)
13 08 - otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana
13 08 01* muljevi ili emulzije od desalinacije
13 08 02* ostale emulzije
13 08 99* otpadi koji nisu drugačije specificirani
14 Otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi (osim 07 i 08)
14 06 - otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi na bazi pene/aerosola
14 06 02* ostali halogenovani rastvarači i smeše rastvarača
14 06 03* ostali rastvarači i smeše rastvarača
14 06 04* muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže halogenovane rastvarače
14 06 05* muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže ostale rastvarače
15 Otpad od ambalaže, apsorbenti, krpe za brisanje, filterski materijali i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specificirano
15 01 - ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu)
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža
15 01 02 plastična ambalaža
15 01 03 drvena ambalaža
15 01 04 metalna ambalaža
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom
15 02 - apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća
15 02 02* apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama
15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02
16 Otpadi koji nisu drugačije specificirani u katalogu
16 01 - otpadna vozila iz različitih vidova transporta (uključujući mehanizaciju) i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13, 14, 16 06 i 16 08)
16 01 07* filteri za ulje
16 01 13* kočione tečnosti
16 03 - komponente izvan specifikacije i nekorišćeni proizvodi
16 03 03* neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance
16 03 04 neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03
16 03 05* organski otpadi koji sadrže opasne supstance
16 03 06 organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05
16 05 - gasovi u bocama pod pritiskom i odbačene hemikalije
16 05 04* gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance
16 05 06* laboratorijske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući smeše laboratorijskih hemikalija
16 05 07* odbačene neorganske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance
16 05 08* odbačene organske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance
16 07 - otpadi iz rezervoara za transport i skladištenje i otpad od čišćenja buradi (izuzev 05 i 13)
16 07 08* otpadi koji sadrže ulje
16 07 09* otpadi koji sadrže ostale opasne supstance
16 08 - istrošeni katalizatori
16 08 02* istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prelazne metale ili opasna jedinjenja prelaznih metala
16 08 05* istrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu
16 08 06* istrošene tečnosti upotrebljene kao katalizatori
16 08 07* istrošeni katalizatori kontaminirani opasnim supstancama
16 09 - oksidansi
16 09 01* permanganati, npr. kalijum permanganat
16 09 02* hromati, npr. kalijum hromat, kalijum- ili natrijum dihromat
16 09 03* peroksidi, npr. vodonik peroksid
16 09 04* oksidanti koji nisu drugačije specificirani
16 10 - tečni otpadi na bazi vode namenjeni tretmanu van mesta nastajanja
16 10 01* tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance
16 10 03* koncentrati na bazi vode koji sadrže opasne supstance
16 11 - otpadne obloge i vatrostalni materijali
16 11 01* obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance
16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01
16 11 03* ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance
16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03
16 11 05* obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa koji sadrže opasne supstance
16 11 06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05
17 Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija)
17 01 - beton, cigle, crep i keramika
17 01 06* mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance
17 01 07 mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06
17 02 - drvo, staklo i plastika
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama
17 03 - bituminozne mešavine, katran i katranski proizvodi
17 03 01* bituminozne mešavine koje sadrže katran od uglja
17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01
17 03 03* katran od uglja i katranski proizvodi
17 05 - zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop
17 05 03* zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance
17 05 04 zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03
17 05 05* iskop koji sadrži opasne supstance
17 05 06 iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05
17 05 07* otpad koji spada sa gusenica koji sadrži opasne supstance
17 05 08 otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07
17 08 - građevinski materijal na bazi gipsa
17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa kontaminirani opasnim supstancama
17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u 17 08 01
17 09 - ostali otpadi od građenja i rušenja
17 09 01* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu
17 09 02* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB)
17 09 03* ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance
17 09 04 mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03
19 Otpadi iz postrojenja za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda van mesta nastajanja i pripremu vode za ljudsku potrošnju i korišćenje u industriji
19 01 - otpadi od spaljivanja ili pirolize otpada
19 01 02 materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake
19 01 05* filter - kolač (pogače) iz tretmana gasa
19 01 06* tečni otpadi na bazi vode od tretmana gasa i drugi tečni otpadi na bazi vode
19 01 07* čvrsti otpadi od tretmana gasa
19 01 10* istrošeni aktivni ugalj od tretmana gasa
19 01 11* šljaka koja sadrži opasne supstance
19 01 12 šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11
19 01 13* leteći pepeo koji sadrži opasne supstance
19 01 14 leteći pepeo drugačiji od onog navedenog u 19 01 13
19 01 15* prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance
19 01 16 prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15
19 01 17* otpadi od pirolize koji sadrže opasne supstance
19 01 18 otpadi od pirolize drugačiji od onih navedenih u 19 01 17
19 01 19 pesak iz fluidizovanog sloja
19 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
19 02 - otpadi od fizičko/hemijskih tretmana otpada (uključujući dehromiranje, decijanizaciju i neutralizaciju)
19 02 03 prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od bezopasnog otpada
19 02 04* prethodno izmešani otpadi koji se sastoje od najmanje jednog opasnog otpada
19 02 05* muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance
19 02 06 muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana drugačiji od onih navedenih u 19 02 05
19 02 07* ulja i koncentrati od separacije
19 02 08* tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance
19 02 09* čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance
19 02 10 sagorljivi otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 02 08 i 19 02 09
19 02 11* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance
19 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
19 03 - stabilizovani/solidifikovani otpadi
19 03 04* otpadi označeni kao opasni, delimično stabilizovani
19 03 05 stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 04
19 03 06* otpadi označeni kao opasni, solidifikovani
19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06
19 04 - ostakljen (vitrifikovan) otpad i otpadi nastali u procesu vitrifikacije
19 04 01 ostakljen (vitrifikovan) otpad
19 04 02* leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa
19 04 03* čvrsta faza koja se nije vitrifikovala
19 04 04 tečni otpadi na bazi vode od kaljenja vitrifikovanog otpada
19 05 - otpadi od aerobnog tretmana čvrstih otpada
19 05 01 nekompostirana frakcija komunalnog i sličnih otpada
19 05 02 nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada
19 05 03 kompost van specifikacije
19 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
19 06 - otpadi od aneaerobnoog tretmana otpada
19 06 03 tečnost iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada
19 06 04 digestat iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada
19 06 05 tečnost iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada
19 06 06 digestat iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada
19 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
19 07 - procedne vode iz sanitarnih deponija
19 07 02* procedne vode iz sanitarnih deponija koje sadrže opasne supstance
19 07 03 procedne vode iz sanitarnih deponija drugačije od onih navedenih u 19 07 02
19 08 - otpadi iz pogona za tretman otpadnih voda koji nisu drugačije specificirani
19 08 01 otpad od mehaničkog razdvajanja na rešetkama
19 08 02 otpad sa peščanog filtera
19 08 05 muljevi od tretmana urbanih otpadnih voda
19 08 06* zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole
19 08 07* rastvori i muljevi iz regeneracije jonoizmenjivača
19 08 08* otpad sa membranskog sistema koji sadrži teške metale
19 08 09 smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda koje sadrže samo jestiva ulja i masnoće
19 08 10* smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih u 19 08 09
19 08 11* muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode
19 08 12 muljevi iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 11
19 08 13* muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode
19 08 14 muljevi iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 13
19 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
19 09 - otpadi od pripreme vode za ljudsku potrošnju ili korišćenje u industriji
19 09 01 čvrsti otpad iz primarne filtracije mehaničkog razdvajanja na rešetkama
19 09 02 muljevi od bistrenja vode
19 09 03 muljevi od dekarbonizacije vode
19 09 04 istrošeni aktivni ugalj
19 09 05 zasićene ili istrošene jonoizmenjivačke smole
19 09 06 rastvori i muljevi od regeneracije jonoizmenjivača
19 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
19 10 - otpadi od sitnjenja otpada koji sadrže metal
19 10 03* laka frakcija i prašina koje sadrže opasne supstance
19 10 04 laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03
19 10 05* ostale frakcije koje sadrže opasne supstance
19 10 06 ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05
19 11 - otpadi iz regeneracije ulja
19 11 01* istrošena filterska glina
19 11 02* kiseli katrani
19 11 03* tečni otpadi na bazi vode
19 11 04* otpadi od čišćenja goriva bazama
19 11 05* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
19 11 06 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 19 11 05
19 11 07* otpadi od prečišćavanja dimnih gasova
19 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
19 12 - otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i paletizovanja) koji nisu drugačije specificirani
19 12 06* drvo koje sadrži opasne supstance
19 12 10 sagorljivi otpad (gorivo dobijeno iz otpada)
19 12 11* drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance
19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11
19 13 - otpadi od remedijacije zemljišta i podzemnih voda
19 13 01* čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance
19 13 02 čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 01
19 13 03* muljevi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance
19 13 04 muljevi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 03
19 13 05* muljevi od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance
19 13 06 muljevi od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 05
19 13 07* tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance
19 13 08 tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 07
20 Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije
20 01 - odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01)
20 01 25 jestiva ulja i masti
20 01 26* ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25
20 01 28 boja, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27
20 01 30 deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29
20 01 31* citotoksični i citostatični lekovi
20 01 37* drvo koje sadrži opasne supstance
20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37
20 01 41 otpadi od čišćenja dimnjaka
20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane
20 02 - otpadi iz vrtova i parkova (uključujući i otpad sa groblja)
20 02 01 biodegradabilni otpad
20 02 02 zemlja i kamen
20 02 03 ostali nebiodegradabilni otpad