Indeksni brojevi

Oznake dozvola:


Skladištenje otpada

Sakupljanje i transport otpada

Tretman otpada

02 Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane
02 02 - otpadi od pripreme i obrade mesa, ribe i druge hrane životinjskog porekla
02 02 03 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu
02 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
03 Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i nameštaja
03 03 - otpadi od proizvodnje i prerade pulpe, papira i kartona
03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
05 Otpadi od rafinisanja nafte, prečišćavanja prirodnog gasa i pirolitičkog tretmana uglja
05 01 - otpadi od rafinacije nafte
05 01 03* muljevi sa dna rezervoara
05 01 05* mrlje istekle nafte
05 01 06* zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme
06 Otpadi od neorganske hemijske prerade
06 05 - muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja
06 05 02* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
06 13 - otpadi od neorganskih hemijskih procesa koji nisu drugačije specificirani
06 13 02* potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02)
07 Otpadi od organske hemijske prerade
07 01 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe osnovnih organskih hemikalija
07 01 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 01 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
07 01 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
07 02 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana
07 02 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 02 08* ostali talozi i ostaci od reakcija
07 06 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe masti, masnoća, sapuna, deterdženata, dezinfekcionih i kozmetičkih sredstava
07 06 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
08 Otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe premaza (boje, lakovi i staklene glazure), lepkovi, zaptivači i štamparske boje
08 01 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe i uklanjanja boja i lakova
08 01 16 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 15
08 04 - otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe lepkova i zaptivača (uključujući i vodootporne proizvode)
08 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
10 Otpadi iz termičkih procesa
10 01 - otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19)
10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04)
10 01 02 leteći pepeo od uglja
10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta
10 01 04* leteći pepeo od sagorevanja nafte i prašina iz kotla
10 01 05 čvrsti otpadi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa
10 01 07 muljevi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa
10 01 14* šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance
10 01 15 šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14
10 01 16* leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance
10 01 17 leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16
10 01 18* otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance
10 01 19 otpadi iz prečišćavanja gasa drugačiji od onih navedenih u 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18
10 01 21 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 20
10 01 22* muljevi na bazi vode od čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance
10 01 23 muljevi na bazi vode od čišćenja kotla drugačiji od onih navedenih u 10 01 22
10 01 24 peskovi iz fluidizovanog sloja
10 01 25 otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj
10 01 26 otpadi iz tretmana rashladne vode
10 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
11 Otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala; hidrometalurgija obojenih metala
11 01 - otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala (npr. procesi galvanizacije, oblaganje cinkom, čišćenje kiselinom, radiranje, fosfatiranje, odmašćivanje bazama i anodizacija)
11 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
12 Otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike
12 01 - otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike
12 01 07* mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)
12 01 09* mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene
12 01 12* potrošeni vosak i masti
12 01 14* mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance
12 01 18* metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i oštrenja) koji sadrži ulje
12 03 - otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom (izuzev 11)
12 03 01* tečnosti za pranje na bazi vode
13 Otpadi od ulja i ostataka tečnih goriva (osim jestivih ulja i onih u poglavljima 05, 12 i 19)
13 01 - otpadna hidraulična ulja
13 01 05* nehlorovane emulzije
13 01 10* mineralna nehlorovana hidraulična ulja
13 01 11* sintetička hidraulična ulja
13 01 13* ostala hidraulična ulja
13 02 - otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 05* mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 06* sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 08* ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 03 - otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 07* mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 09* odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote
13 05 - sadržaj separatora ulje/voda
13 05 02* muljevi iz separatora ulje/voda
13 05 06* ulja iz separatora ulje/voda
13 05 07* zauljena voda iz separatora ulje/voda
13 07 - otpadi od tečnih goriva
13 07 01* pogonsko gorivo i dizel
13 07 03* ostala goriva (uključujući mešavine)
13 08 - otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana
13 08 02* ostale emulzije
13 08 99* otpadi koji nisu drugačije specificirani
15 Otpad od ambalaže, apsorbenti, krpe za brisanje, filterski materijali i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specificirano
15 01 - ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu)
15 01 02 plastična ambalaža
15 01 03 drvena ambalaža
15 01 04 metalna ambalaža
15 01 06 mešana ambalaža
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama
15 02 - apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća
15 02 02* apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama
15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02
16 Otpadi koji nisu drugačije specificirani u katalogu
16 01 - otpadna vozila iz različitih vidova transporta (uključujući mehanizaciju) i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13, 14, 16 06 i 16 08)
16 01 03 otpadne gume
16 02 - otpadi od električne i elektronske opreme
16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme
16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15
16 03 - komponente izvan specifikacije i nekorišćeni proizvodi
16 03 03* neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance
16 03 04 neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03
16 03 05* organski otpadi koji sadrže opasne supstance
16 03 06 organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05
16 05 - gasovi u bocama pod pritiskom i odbačene hemikalije
16 05 06* laboratorijske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući smeše laboratorijskih hemikalija
16 05 07* odbačene neorganske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance
16 05 09 odbačene hemikalije drugačije od onih navedenih u 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08
16 06 - baterije i akumulatori
16 06 01* olovne baterije
16 06 02* baterije od nikl-kadmijuma
16 07 - otpadi iz rezervoara za transport i skladištenje i otpad od čišćenja buradi (izuzev 05 i 13)
16 07 08* otpadi koji sadrže ulje
16 07 09* otpadi koji sadrže ostale opasne supstance
16 08 - istrošeni katalizatori
16 08 07* istrošeni katalizatori kontaminirani opasnim supstancama
16 10 - tečni otpadi na bazi vode namenjeni tretmanu van mesta nastajanja
16 10 01* tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance
17 Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija)
17 01 - beton, cigle, crep i keramika
17 01 06* mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance
17 02 - drvo, staklo i plastika
17 02 03 plastika
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama
17 05 - zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop
17 05 03* zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance
17 05 05* iskop koji sadrži opasne supstance
17 06 - izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest
17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest
17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance
17 06 04 izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest
19 Otpadi iz postrojenja za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda van mesta nastajanja i pripremu vode za ljudsku potrošnju i korišćenje u industriji
19 02 - otpadi od fizičko/hemijskih tretmana otpada (uključujući dehromiranje, decijanizaciju i neutralizaciju)
19 02 05* muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance
19 05 - otpadi od aerobnog tretmana čvrstih otpada
19 05 02 nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada
19 08 - otpadi iz pogona za tretman otpadnih voda koji nisu drugačije specificirani
19 08 10* smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih u 19 08 09
19 08 12 muljevi iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 11
19 08 13* muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode
19 08 14 muljevi iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 13
19 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani
19 09 - otpadi od pripreme vode za ljudsku potrošnju ili korišćenje u industriji
19 09 04 istrošeni aktivni ugalj
19 09 05 zasićene ili istrošene jonoizmenjivačke smole
19 12 - otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i paletizovanja) koji nisu drugačije specificirani
19 12 11* drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance
19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11
20 Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije
20 01 - odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01)
20 01 21* fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu
20 01 35* odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente
20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35