Naša tehnologija

Naša inovacija i prednost kojom se kompanija BREM GROUP preporučuje, jeste upotreba mikroorganizama koje sami izolujemo iz njihovog prirodnog staništa – zagađene zemlje ili vode. U laboratoriji se mikroorganizmi selektuju, adaptiraju i umnožavaju. Kao formiranu zajednicu - konzorcijum ih nanosimo na kontaminiranu lokaciju.

Biološki tretman praktično počinje i pre preuzimanja (ukoliko se tretman obavlja ex situ), odnosno ukoliko se radi na licu mesta (in situ) momentom početka posla, tako što se iz otpada izoluju postojeće zajednice aktivnih mikroorganizama (zimogeni konzorcijumi) koji razgrađuju ugljovodonične zagađujuće supstance tokom postupka bioremedijacije. Dakle, radi se sa postojećim mikroorganizmima što je od suštinskog značaja za biološku bezbednost.

BREM GROUP koristi biohemijske-bioremedijacione testove za procenu potencijala mesta za samoremedijaciju. Ovi testovi se izvode u laboratoriji nakon uzorkovanja a pre bilo koje druge aktivnosti u cilju kreiranja najefikasnijeg mogućeg remedijacionog plana da bi smo osigurali uspeh projekta.

Stručnjaci i saradnici kompanije BREM GROUP sa kontaminiranog mesta izoluju mikroorganizme koji imaju mogućnost da razgrade ciljne zagađujuće supstance čineći bioremedijaciju primenjivu na skoro sve organske zagađivače. Upotreba mikroorganizama koji su prilagođeni kontaminiranom mestu, a pri tom su i nepatogeni omogućava da se osigura stabilna i vijabilna mikrobna populacija kroz ceo remedijacioni postupak. Pri tom se povećava stopa degradacije zagađujuće supstance a smanjuje neophodno vreme kao i troškovi projekta.

Upotrebom mikrobne populacije karakteristične za dato područje ne unose se strani patogeni tokom remedijacionog procesa čime se smanjuje rizik za narušavanje ekološke ravnoteže remedijacionog mesta i okoline. Proces selekcionisanja mikroorganizama nam olakšava razvoj i jedinstvenog hranljivog dodatka koji će omogućiti optimalne uslove za rast izabrane mikrobne populacije. Sastav svakog hranljivog dodatka je specifičan za svaki pojedinačni projekat i sastoji se iz prirodnih, biorazgradivih komponenti.

Finalna faza svakog projekta je bioremedijacija na veliko uz primenu jedinstvenog mikrobnog konzorcijuma i hranljivih supstanci. Konačnu fazu možete izvesti sami ili prepustiti stručnjacima kompanije BREM GROUP. Primena metoda kompanije BREM GROUP je jednostavna, zahteva minimalnu infrastrukturu i može se upotrebiti za obradu skoro svake količine kontaminiranog materijala u kratkom vremenskom periodu.

Bioremedijacioni metod koji primenjujemo je razvijan i usavršavan u laboratoriji i praksi tokom poslednje decenije. Naš pristup je u stanju večite evolucije obzirom da mi stalno tragamo za uspešnijim i delotvornijim načinom za remedijaciju zemljišta i voda koristeći u prirodi prisutne mikroorganizme u kombinaciji sa najnovijim raspoloživim tehnikama.

Kompanija BREM GROUP ne koristi i ne odobrava upotrebu genetski modifikovanih mikroorganizama!

© 2015 BREM GROUP | Template design by W3layouts | SM Programming