Naša tehnologija

Naša inovacija i prednost kojom se kompanija BREM GROUP d.o.o. preporučuje, jeste upotreba mikroorganizama koje sami izolujemo iz njihovog prirodnog staništa – zagađene zemlje ili vode. U laboratoriji se mikroorganizmi selektuju, adaptiraju i umnožavaju. Kao formiranu zajednicu - konzorcijum ih nanosimo na kontaminiranu lokaciju.

Biološki tretman praktično počinje i pre preuzimanja (ukoliko se tretman obavlja ex situ), odnosno ukoliko se radi na licu mesta (in situ) momentom početka posla, tako što se iz otpada izoluju postojeće zajednice aktivnih mikroorganizama (zimogeni konzorcijumi) koji razgrađuju ugljovodonične zagađujuće supstance tokom postupka bioremedijacije. Dakle, radi se sa postojećim mikroorganizmima što je od suštinskog značaja za biološku bezbednost.

BREM GROUP d.o.o. koristi biohemijske-bioremedijacione testove za procenu potencijala mesta za samoremedijaciju. Ovi testovi se izvode u laboratoriji nakon uzorkovanja, a pre bilo koje druge aktivnosti u cilju kreiranja najefikasnijeg mogućeg remedijacionog plana da bi smo osigurali uspeh projekta.

Stručnjaci i saradnici kompanije BREM GROUP d.o.o. sa kontaminiranog mesta izoluju mikroorganizme koji imaju mogućnost da razgrade ciljne zagađujuće supstance čineći bioremedijaciju primenjivu na skoro sve organske zagađivače. Upotreba mikroorganizama koji su prilagođeni kontaminiranom mestu, a pri tom su i nepatogeni omogućava da se osigura stabilna i vijabilna mikrobna populacija kroz ceo remedijacioni postupak. Pri tom se povećava stopa degradacije zagađujuće supstance a smanjuje neophodno vreme kao i troškovi projekta.

Šta je bioremedijacija?

Dozvole za tretman:

  • Rešenje o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju br. 19-00-00730/2010-02 od 28.07.2011. godine;
  • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju br. 19-00-00730/2010-02 od 20.09.2011. godine;
  • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju br. 19-00-00730/02/2010-02 od 24.07.2015. godine;
  • Rešenje o izdavanju dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju br. 19-00-00541/2015-16 od 10.03.2016. godine;
  • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju br. 19-00-00541/1/2015-16 od 06.04.2016. godine;
  • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju br. 19-00-00730/3/2010-02 od 10.03.2017. godine;