Sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada

Naši vozači imaju ADR Sertifikate i Sertifikate o stručnoj osposobljenosti.

Na svake dve godine prolaze obuku za ADR rukovaoce.

Imaju periodične obuke na obaveznim seminarima za unapređenje znanja koje organizuje AMSS.

Postupamo po Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 - dr. zakoni) i imamo potrebna Rešenja.

Viljuškaristi imaju odgovarajuće sertifikate za upravljanje a oprema se uredno servisira i kontroliše.

Integralna dozvola za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije